Nauka

W 2014 r. ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i pod kierunkiem prof. Jerzego Lukszyna obroniłam rozprawę doktorską pod tytułem „Sposoby reprezentacji wiedzy w słowniku dla tłumacza”, poświęconą modelom słowników wspierających proces przekładu tekstów z zakresu prawa, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od października 2015 r. pracuję jako adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. jako ekspertka z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego biorę udział w pracach Komitetu Technicznego ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią (KT 256) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

  • terminografia i leksykografia specjalistyczna,
  • terminologia,
  • przekład specjalistyczny,
  • juryslingwistyka,
  • przekład literacki

PUBLIKACJE

REFERATY

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

IMG_2412

26–27 IV 2018 V International Seminar on English and ESP Lexicology and Lexicography „The Words of the Law”, Uniwersytet Alicante; referat pt.: „All You Need Is Law… or Two. What the Translator Really Wants from a Legal Dictionary” (współautor: Adrian Więch)

5–6 IV 2018 II Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski; referat pt.: „Elektroniczny układ słowników, czyli jak z papierowego modelu stworzyć nowoczesne narzędzie pracy tłumacza” (współautor: Adrian Więch)

22 III 2018 I Konferencja Naukowa „Komunikacja – Dyskurs – Transfer”, Pracownia Terminologii i Terminografii IKSI WLS UW i Centrum Komunikacji Specjalistycznej Wydziału Filologicznego UŁ; referat pt.: „Konstrukcja elektronicznego układu słowników prawa” (współautor: Adrian Więch)

25–27 X 2017 9th International Conference SLOVKO2017: NLP, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology, Slovak National Corpus i Ľ. Štúr Institute of Linguistics SAS, Bratysława; referat pt.: „Helping the Translator Choose: The Concept of a Dictionary of Equivalents”

19–21 IX 2017 eLex 2017 — Electronic Lexicography in the 21st Century, Instituut voor de Nederlandse Taal, Trojina, Zavod za Uporabno Slovenistiko, Lexical Computing, Lejda; prezentacja oprogramowania pt.: „Towards an Optimal Tool for Translators: Electronic System of Dictionaries”

23–24 III 2017 Interdyscyplinarnej Konferencji Wydziału Linwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski; referat pt.: „Terminografia: projekty — metody — perspektywy”

20–21 X 2016 konferencja naukowa „Przestrzenie przekładu”, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski; referat pt.: „Układ translacyjny raz jeszcze. Tłumacz jako nieautor i nieodbiorca”

8–10 VII 2015 XX. European Symposium on Languages for Special Purposes, Uniwersytet Wiedeński, Austria; referat pt.: „Metaphrastic Text Analysis as a Tool in Teaching Specialised Translation”

8–10 VII 2013 XIX. European Symposium on Languages for Special Purposes, Uniwersytet Wiedeński, Austria; referat pt.: „Translating Law Into Dictionaries, Or Why One Dictionary Is Not Enough”

18 XI 2010 II Konferencja Młodych Lingwistów „Język bez granic”, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, Uniwersytet Warszawski; referat pt.: „Tekst w układzie translacyjnym. Projekt typologii metafrastycznej”

28–30 V 2010 konferencja „Legal Terminology: Research and Practice LawTerm 2010”, Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Łódzki; referat pt.: „Translating Law into a Dictionary: A Terminographic Model”

23–25 IV 2010 konferencja „Young Linguists’ Meeting in Poznań”, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; referat pt.: „Between Text and Thought: Paradox of the Terminological Translation Dictionary”

24–26 IV 2009 konferencja „Young Linguists’ Meeting in Poznań”, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu; referat pt.: „Translation Dictionary of Law: A Case of Inter- and Intradisciplinarity”

Weronika214 V 2008 I Konferencja Młodych Lingwistów, Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski; referat pt.: „Pomiędzy żalem Barańczaka a rozpaczą Dehnela. O wybranych przekładach poezji Philipa Larkina”

19 IV 2008 konferencja „Zniekształcenie rzeczywistości w przekładzie?”, Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej, Uniwersytet Łódzki; referat pt.: „Język ohydy. O polskim przekładzie Filth Irvine’a Welsha”

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWYCH

III 2014 projekt naukowy pod kierownictwem prof. dr. hab. Jurija Lukszyna i prof. dr hab. Wandy Zmarzer poświęcony badaniu narzędzi pracy lingwistycznej (rola w projekcie: autorstwo rozdziału monografii)
I 2014 międzynarodowy projekt naukowy Multimodal Communication Culturological Analysis pod kierunkiem prof. UW dr hab. Silvii Bonacchi (rola w projekcie: specjalistka ds. korpusu)
2011/2012 projekt naukowy pod kierownictwem prof. dr. hab. Jurija Lukszyna i prof. dr hab. Wandy Zmarzer poświęcony badaniu struktury jednostek informacyjnych (rola w projekcie: autorstwo rozdziału monografii oraz współpraca redakcyjna przy publikacji)
2010/2011 projekt naukowy pod kierownictwem prof. dr. hab. Jurija Lukszyna i prof. dr hab. Wandy Zmarzer poświęcony badaniu języków wiedzy (rola w projekcie: autorstwo rozdziału monografii oraz współpraca redakcyjna przy publikacji)
2008 indywidualny projekt badawczy poświęcony przekładowi poezji polskiej na język angielski na przykładzie wybranych wierszy Wojciecha Kassa

INNE

24–29 IX 2012 udział w warsztatach leksykografii i lingwistyki komputerowej „Lexicom”, Galtür, Austria
II 2007 – I 2010 członkini Koła Tłumaczeń Literackich „Naukowo-Artystyczne Rozterki Literackie” (założycielka, przewodnicząca, wiceprzewodnicząca)